Stowarzyszenie

TROCHĘ O NAS

Pragniemy zaprosić państwa do aktywnego uczestnictwa i wspierania inicjatywy społecznej, jaką jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Przedsiębiorczości ‘JASNE ŻYCIE’.

W wyniku dynamicznych przemian społecznych i kulturowych ostatnich lat, wytworzył się podatny grunt, na którym nowocześni Polacy-Europejczycy mogą budować swoją przyszłość zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Szeroki dostęp do informacji oraz nowoczesnych technologii, nie zawsze jednak oznacza podniesienie poziomu tych zainteresowań, czy też nieograniczony dostęp do tzw. kultury wysokiej.

W naszej opinii szczególną uwagę należy poświęcić dziedzinom, mającym najznamienitszy wpływ na kształt współczesnego społeczeństwa.


Dlatego też, postawiliśmy sobie za cel poszczególne priorytety:

  • Podnoszenie poziomu nauczania oraz wykształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez wspieranie innowacyjnych form edukacji i wyrównywanie do niej dostępu.
  • Upowszechnienie i rozwój kultury, sztuki, rekreacji i krajoznawstwa oraz promowanie form kreatywnego spędzania wolnego czasu.
  • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych.
  • Działania na rzecz rozwoju świadomości lokalnej, dbanie o estetykę i promocję miasta Suwałk.
  • Wspieranie i zachęcenie młodzieży do podejmowania samodzielnych inicjatyw pożądanych społecznie.
  • Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Wspieranie działań z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
  • Działania związane z promocją zdrowego trybu życia oraz ochroną zdrowia.

Nasze Władze

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia :

Prezes – Łukasz Balcer

Wiceprezes – Tomasz Sawicki

Członek Zarządu – Anna Szleszyńska

Skarbnik – Mariusz Dziczkowski

Sekretarz – Piotr Drejer

Członkowie Komisji Rewizyjnej :

Przewodniczący Komisji – Mieszko Rosiński

Członek Komisji – Tomasz Kopko

Członek Komisji – Paweł Kielan